Various - Ethiopiques, Vol. 1: The Golden Years of Modern Ethiopian Music 1969-1975

 1. Muluqèn Mèllèssè - Hédètch Alu (05:17)
 2. Muluqèn Mèllèssè - Wètètié Maré (03:36)
 3. Muluqèn Mèllèssè - Eté Endénesh Gèdawo (04:15)
 4. Mahmoud Ahmed - Gizié Dègu Nègèr (03:42)
 5. Mahmoud Ahmed - Yeqer Mèmèkatesh (05:14)
 6. Mahmoud Ahmed - Aynotché Tèrabu (04:03)
 7. Bahta Gèbrè Hèywèt - Ewnèt Yèt Lagegnesh (02:46)
 8. Sèyfu Yohannès - Tezeta (05:21)
 9. Sèyfu Yohannès - Mèla Mèla (03:26)
 10. Bahta Gèbrè Hèywèt - Bèmgnot Alnorem (02:40)
 11. Tèshomè Meteku - Gara Ser Nèw Bétesh (03:15)
 12. Tèshomè Meteku - Yèzèmèd Yèbaed (03:52)
 13. Tèshomè Meteku - Mot Adèladlogn (04:06)
 14. Tèshomè Meteku - Hasabé (03:58)
 15. Tesfa Maryam Kidané - Heywèté (05:16)
 16. Gétatchèw Kassa - Tezeta [slow] (05:09)
 17. Gétatchèw Kassa - Tezeta [fast] (04:00)

Bought: 05 Jul 2009 09:43:41

Played:

 1. 05 Jul 2009 23:02:02
 2. 27 Jul 2009 18:56:56
 3. 13 Aug 2009 00:39:19
 4. 03 Jul 2010 19:13:12
 5. 20 Jul 2010 04:13:53
 6. 09 Aug 2010 19:10:07
 7. 02 Sep 2010 04:55:34
 8. 05 Sep 2010 16:41:20
 9. 12 Sep 2010 02:05:26

Top