John Zorn - Masada (9): Tet

  1. Chayah (09:33)
  2. Karet (01:55)
  3. Moshav (06:52)
  4. Leshem (04:37)
  5. Kochot (05:17)
  6. Meholalot (08:49)
  7. Kedushah (06:19)
  8. Ner Tamid (04:08)
  9. Acharei Mot (09:04)
  10. Jachin (05:37)

Bought: 29 Jan 2024 23:38:15

Top