John Zorn - Masada (2): Beit

 1. Piram (07:08)
 2. Hadasha (10:05)
 3. Lachish (02:25)
 4. Rachab (04:46)
 5. Peliyot (04:32)
 6. Achshaph (02:44)
 7. Sansanah (07:10)
 8. Ravayah (03:21)
 9. Sahar (06:13)
 10. Tirzah (08:46)
 11. Shilhim (02:19)

Bought: 29 Jan 2024 23:23:37

Top