Tujiko Noriko - From Tokyo to Naiagara

 1. Narita Made (05:06)
 2. Zipper (06:56)
 3. Rocket Hanabi (07:10)
 4. Mugen Kyuukou (06:05)
 5. Kimino Tameni (05:17)
 6. Tokyo (05:12)
 7. Tokyo Tower (04:32)
 8. Robot Hero (08:28)

Bought: 26 Apr 2004 18:23:18

Played:

 1. 27 Apr 2004 22:18:33
 2. 28 Apr 2004 21:05:19
 3. 03 May 2004 22:56:08
 4. 14 May 2004 20:14:22
 5. 22 May 2004 22:35:57
 6. 11 Jul 2004 17:41:27
 7. 24 Mar 2005 05:13:09
 8. 28 Mar 2005 13:23:47
 9. 10 Apr 2005 00:02:32
 10. 10 Apr 2005 01:40:35
 11. 21 Feb 2006 14:13:59
 12. 12 Feb 2010 15:07:32
 13. 26 May 2018 17:54:54
 14. 06 Jun 2021 17:25:26

Top