Tenniscoats - Music Exists (Disc 4) (vinyl)

 1. Eyes (06:29)
 2. Ende (03:20)
 3. Tsuki nooto (06:13)
 4. Riko nohate, Mizu no Shiro (07:01)
 5. Sanma (07:21)
 6. Nitamono doushi (03:18)
 7. Wataridori (07:23)
 8. Onjuku (04:12)

Bought: 20 Jun 2018 00:26:15

Played:

 1. 24 Jun 2018 18:57:45
 2. 18 Jul 2018 01:35:34
 3. 17 Aug 2018 15:19:04

Top